Załącznik  nr 1
do Uchwały nr XVIII/158/2020
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

 

 

Statut
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
nr 1 w Kłaninie

 

 


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 1. Niniejszy Statut, zwany w dalszej treści „Statutem”, określa nazwę, siedzibę, przedmiot działalności i organizację jednostki organizacyjnej Powiatu Puckiego o nazwie: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 zwanej dalej „Placówką”.
 2. Placówka jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.

 

§ 2

 

 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Puckiego.
 2. Siedzibą Placówki jest Kłanino.
 3. Zakres właściwości terytorialnej Placówki obejmuje Powiat Pucki.

 

§ 3

 

Placówka działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z2020 r. poz. 956)
 5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 6. Niniejszego statutu.
   

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI-
CELE I ZADANIA PLACÓWKI

§ 4

 

 1. Placówka łączy zadania socjalizacyjne i interwencyjne na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
 2. Placówka zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej w szczególności:
  a) doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej,
  b) całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
  c) realizację przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
  d) kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  e) podjęcie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
  f) dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  g) działania terapeutyczne;
  h) korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.


ROZDZIAŁ III
ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJA PLACÓWKI

§ 5


Placówka realizuje swoje zadania we współpracy z instytucjami ustawowo zajmującymi się sprawami dziecka i rodziny, tj.:

  a) powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie;
  b) ośrodkami pomocy społecznej;
  c) ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi;
  d) szkołami;
  e) sądami rodzinnymi.

 

§ 6


Placówka przeznaczona jest dla 14 dzieci, w tym 11 dzieci na miejscach socjalizacyjnych oraz 3 dzieci na miejscach interwencyjnych.

 

§ 7


 1. W placówce są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.
 2. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce jest możliwe w przypadku, gdy umieszczona jest w niej matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych sytuacjach, szczególnie, gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.
 3. Do placówki na miejsca interwencyjne przyjmuje się dziecko:
  a) na podstawie orzeczenia sądu,
  b) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,
  c) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Do Placówki na miejsca socjalizacyjne przyjmowane są dzieci na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w porozumieniu z Dyrektorem Placówki na podstawie orzeczenia Sądu.
 5. Placówka zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.

 

§ 8


 1. Placówką kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
 2. W razie nieobecności Dyrektora Placówką kieruje osoba wyznaczona przez Zarząd Powiatu.
 3. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Starosta Pucki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w Placówki sprawuje Wojewoda Pomorski.
 5. Szczegółową organizację Placówki oraz zasady jej funkcjonowania określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Puckieg.


ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9

 

 1. Placówka prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Powiatu Puckiego z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
 2. Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu Puckiego.
 4. Dyrektor może zaciągać zobowiązania na realizacje zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu.
 5. Zaciąganie zobowiązań przez Dyrektora wymaga kontrasygnaty głównego księgowego upoważnionego przez Skarbnika Powiatu.
 6. Dyrektor może tworzyć dochody własne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Wszelkie zmiany w Statucie Placówki mogą być dokonane przez Radę Powiatu Puckiego w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Powiatu Puckiego.

 

treść statutu w formacie pdf