Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Monika Piekarska,
e-mail: iod@powklanino.pl

Klauzula informacyjna Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Kłaninie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:

Administrator danych,

Administratorem danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Kłaninie, będąca jednostką
organizacyjną Powiatu Puckiego; Kłanino, ul. Pałacowa 14, 84-107 Starzyno, tel. kom: 667-706-406, tel.: (58) 673-57-81,
e-mail: biuro@powklanino.pl , dyrektor@powklanino.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym
Inspektorem ochrony danych Moniką Piekarską na adres e-mail: iod@powklanino.pl

Cel przetwarzania

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Kłaninie przetwarza dane osobowe w celu sprawowania pieczy
zastępczej nad wychowankami.

Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane:

 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej
  pieczy zastępczej na ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, w celu wypełnienia obowiązków prawnych
  ciążących na Administratorze;
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zawartych umów;
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w przypadku dobrowolnego
  podania innych danych niż wynikające z przepisów prawa, podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której
 • dane dotyczą.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez
okres i w zakresie wymaganym przez przepisy, w tym w szczególności przez zasady określone w Instrukcji
Kancelaryjnej Administratora przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Mogą
nimi być również podmioty, które świadczą nam usługi np. w zakresie poczty elektronicznej.

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do ochrony swoich danych osobowych, do dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania,
prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres
pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.

Klauzula informacyjna - udostępnienie informacji Publicznej POW1 pdf


Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne POW1 pdf


Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy POW1 pdf


Klauzula informacyjna dla oferenta POW1 pdf


Klauzula Informacyjna dla pracownika POW1 pdf


Klauzula informacyjna dla strony umowy cywilno-prawnej POW1 pdf


Klauzula informacyjna dla wolontariusza POW1 pdf


Klauzula informacyjna do korespondencji POW1 pdf