Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Kłaninie

 

 

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE


§ 1
 

Regulamin organizacyjny określa szczegółową organizację, specyfikę i zakres sprawowanej opieki i pomocy dziecku oraz sposób realizacji praw dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kłaninie.


§ 2

 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Puckiego.
 2. Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.
 3. Przy Placówce funkcjonuje Grupa Usamodzielnienia​
  a) posiadająca odrębny regulamin organizacyjny
  ​b) posiadająca odrębność programową
 4. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kłaninie nie posiada tablicy urzędowej i nie jest specjalnie oznakowana.
   

§ 3

Placówka działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
 5. Uchwały Nr XIX/176/2012 Rady Powiatu Puckiego z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie przekształcenia Placówki Wielofunkcyjnej w Kłaninie w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kłaninie,
 6. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 4

 

Placówka wraz z Grupą Usamodzielnienia przeznaczona jest  dla 20 wychowanków. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci starszych w wieku od 10 do 18 roku życia.

a) w tym jest 11 miejsc socjalizacyjnych i 3 miejsca interwencyjne.

 1. Grupa usamodzielnienia przeznaczona jest dla 6 starszych wychownków, którzy ukończyli 16 rok życia.
 2. W szczególnych przypadkach zgodnie z zasadą nierozdzielania rodzeństwa do placówki mogą być przyjmowane dzieci młodsze.
 3. Placówka zastępuje rodzinę dzieciom i młodzieży pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny własnej.
  a) placówka przeznaczona jest dla dzieci wymagających stałej opieki, 
  - wyjątkiem może być Grupa Usamodzielnienia gdzie opieka może być sprawowana doraźnie,
  b) objętych nauką w szkołach publicznych,
  c) wolnych od uzależnień,
  d) w placówce mogą przebywać dzieci niepełnosprawne jeśli nie ma przeciwwskazań.
 4. W placówce obowiązuje plan dnia od poniedziałku do piątku (załącznik nr 1) oraz  inny w dni wolne od szkoły (załącznik nr 2).   


ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA PLACÓWKI


§ 5

 

 1. Działalnością placówki kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Puckiego
 3. Dyrektor jest dla wszystkich pracowników Placówki pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 4. Dyrektor realizuje zadania przy pomocy komórek organizacyjnych.
 5. Pracownicy komórek wykonują zadania w zakresie określonym przez Dyrektora.
 6. W razie nieobecności Dyrektora, zastępować go będzie osoba przez niego wyznaczona.
 7. Zakres uprawnień rozciąga się na wszelkie zadania i kompetencje Dyrektora.

 

§ 6
 

 

 1. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza realizuje zadania przewidziane dla placówki interwencyjnej i socjalizacyjnej, łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę.
 2. Placówka organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki, w tym Grupę Usamodzielnienia, której głównym zadaniem jest:
  1) uczenie wychowanków samodzielnego życia
  2) przygotowanie wychowanków do opuszczeniu Placówki.


  Szczegółowe cele i zadania Grupy Usamodzielnienia określa jej odrębny regulamin organizacyjny.
 3. Placówka zapewnia:
  a) całodobową opiekę i wychowanie przez wszystkie dni tygodnia;
  b) zaspokajanie potrzeb dziecka;
  c) zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne a w szczególnych przypadkach dzieciom niepełnosprawnym rehabilitację i zajęcia specjalistyczne;
  d) kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
  e) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej;
  f) pracuje z rodziną dziecka;
  g) umożliwia podtrzymywanie tożsamości religijnej i wykonywanie praktyk religijnych;

§ 7

 

 1. Placówka stwarza warunki do:
  a) fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka;
  b) poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowanie dziecka   o podejmowanych wobec niego działaniach;
  c) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
  d) dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami;
  e) uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
  f) poszanowania potrzeb religijnych dziecka;
  g) zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną;
  h) uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
  i) uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownych do wieku dziecka;
  j) uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
  k) kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
  l) przygotowywania dzieci do poszanowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu;
  ł) wyrównania deficytów rozwojowych u dzieci;
  m) uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

§ 8

 

 1. W placówce dla każdego dziecka prowadzi się:
  a) indywidualny plan pracy, który jest opracowywany wspólnie z osobą znaczącą w życiu dziecka;
  b) kartę pobytu;
  c) kartę udziału w zajęciach specjalistycznych;
  d) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.


§ 9

 

 1. W placówce działa stały Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, do którego zadań należy:
  1) ustalanie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
  2) analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
  3) modyfikowanie indywidualnego planu pracy,
  4) zgłaszanie do ośrodka adopcyjno- opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję,
  5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
  6) ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i Grupie Usamodzielnienia,
  7) informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, w tym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ośrodku leczniczo wychowawczym.
  8) kwalifikowanie starszych wychowanków do Grupy Usamodzielnienia
   
 2. W skład zespołu wchodzą:
  1) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona,
  2) pedagog,
  3) psycholog,
  4) pracownik socjalny,
  5) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka,
  6) przedstawiciele właściwego centrum pomocy oraz ośrodka adopcyjno- opiekuńczego.
  7) osoby odgrywające ważną rolę w życiu dziecka

§ 10

 

 1. Placówka współpracuje z rodziną naturalną dziecka:
  a) pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka;
  b) rozpoznaje sytuację rodzinną, utrzymuje kontakt z instytucjami wspierającymi tę rodzinę, inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny;
  c) prowadzi zajęcia terapeutyczne oraz poradnictwo pedagogiczno- psychologiczne dla rodziców dzieci przebywających w placówce.

 

§ 11
 

 1. W skład placówki wchodzą następujące komórki, które dzielą się na samodzielne stanowiska pracy w sposób następujący:
  a) Komórka Pedagogiczna:
  - wychowawcy
  - pedagog
  - psycholog
  - pracownik - socjalny
  b) Komórka Księgowo- Administracyjna
  - główna księgowa
  - pomoc  administracyjno- biurowa
  c)  Komórka Gospodarczo- Żywieniowa
  - kucharka- sprzątaczka

§ 12

 

 1. Pracę wszystkich w/w komórek nadzoruje Dyrektor Placówki.

 

§ 13

 

 1. Komórki prowadzą sprawy związane z realizacją zadań funkcjonowania Placówki.

 

§ 14

 

 1. Do wspólnych zadań komórek należą czynności:
  a) rzetelne i efektywne wykonywanie zadań,
  b) znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań
  c) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy,
  d) przestrzeganie ustalonego w Placówce Regulaminu Pracy
  e) wzajemne współdziałanie i współpraca przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
  f) rozpatrywanie i załatwianie indywidualnych spraw każdego dziecka,
  g) prowadzenie niezbędnej dokumentacji

 

§ 15
 

 

 1. Do podstawowego zakresu działania poszczególnych komórek należy:
  a) do zakresu działania Komórki Pedagogicznej:
  - zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa,
  - poszanowania podmiotowości dziecka i w miarę możliwości uwzględnianie jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach,
  - informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,
  - organizacja pobytu dziecka w placówce,
  - tworzenie sprzyjających warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
  - dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z najbliższymi oraz innymi osobami,
  - uczenie nawiązywania więzi uczuciowych, związków koleżeńskich, poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,
  - uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć, czasu wolnego, zajęć kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
  - praca z rodziną naturalną dziecka i instytucjami środowiska zamieszkania dziecka w celu umożliwienia mu powrotu do naturalnego środowiska
  - udział w zebraniach Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka
  - prowadzenie dokumentacji
  - ustalenie właściwych metod pracy z dzieckiem;
  b) Komórka Księgowo- Administracyjna
  - organizowanie i prowadzenie działalności administracyjnej stosownie do potrzeb,
  - prowadzenie dokumentacji biurowej,
  - sporządzanie analiz finansowych w zakresie realizacji planów budżetowych,
  - realizacja operacji finansowych związanych z wykonywaniem budżetu Placówki,
  - prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych,
  - sporządzanie bilansów i sprawozdań,
  - kompletowanie dokumentów osobowych pracowników;
  c) Komórka Gospodarczo- Żywieniowa
  - utrzymanie pomieszczeń Placówki na odpowiednim poziomie czystości
  - dbanie o estetykę przed wejściem
  - ogólne dbanie o porządek i ład
  - pomoc w kuchni podczas przygotowywania posiłków


§ 16
 

 

 1. Zadania i obowiązki pracowników Placówki określone są w zakresach czynności ustalonych przez dyrektora.
 2. Zakresy czynności pracowników Placówki zawarte są w aktach personalnych.
 3. Pozostałe prawa i obowiązki pracowników reguluje Regulamin Pracy Placówki w Kłaninie.

 

ROZDZIAŁ II
ZASADY PRZYJMOWANIA
I POWODY USTANIA POBYTU W PLACÓWCE

 

§ 17

 

 1. Przyjęcie do placówki odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.
 2. Powiatowe centrum pomocy rodzinie wydaje skierowanie do placówki w porozumieniu z jej dyrektorem.
 3. Przyjmowanie dzieci odbywa się przez całą dobę.
 4. Rodzeństwo kierowane do placówki nie powinno być rozdzielane.
 5. Ciąża małoletniej nie stanowi powodu odmowy wydania skierowania i przyjęcia do placówki.
 6. W przypadku wymagającym natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki placówka przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 roku życia i zapewnia mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka.
 7. W przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko lub nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności dyrektor placówki:
  a) przeprowadza postępowanie wyjaśniające;
  b) powiadamia o tym w ciągu 24 godzin rodziców, opiekunów prawnych dziecka, Policję, sąd rodzinny, centrum pomocy, wojewodę w przypadku dziecka cudzoziemców.
 8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce stały zespół ocenia zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce. Dyrektor na podstawie opinii stałego zespołu kieruje sprawę do centrum pomocy i sądu, który wydał orzeczenie o umieszczeniu dziecka w placówce.
 9. Osobę, która ukończyła 18 rok życia i nadal jest wychowankiem placówki w przypadku samowolnego opuszczenia placówki lub rażącego naruszenia zasad współżycia w placówce dyrektor może wykreślić z ewidencji przebywających w placówce oraz odmówić ponownego przyjęcia.
 10. Ustanie pobytu w placówce następuje w przypadku:
  a) powrotu dziecka do rodziców;
  b) zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki;
  c) usamodzielnienia się dziecka:
  - dyrektor placówki informuje powiatowe centrum pomocy rodzinie o terminie opuszczenia placówki przez osobę usamodzielnianą co najmniej 3 miesiące wcześniej,
  - dyrektor placówki przekazuje powiatowemu centrum pomocy rodzinie dokumentację dotyczącą osoby usamodzielnianej.
  d) orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce;
  e) skreślenia z listy wychowanków.   

 

ROZDZIAŁ III
WOLONTARIAT

§ 18

 

 1. Działalność placówki może być uzupełniana wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy, których celem jest w szczególności:
  a) rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w placówce;
  b) wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka.

 

ROZDZIAŁ IV
STANDARDY ŚWIADCZONYCH USŁUG


§ 19

 

Dzieciom w placówce zapewnia się:

 1. wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych;
 2. dostęp do opieki zdrowotnej;
 3. dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych;
 4. wyposażenie w: odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty  osobistego użytku dostosowane do wieku i indywidualnych potrzeb;
 5. zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego;
 6. środki higieny osobistej
 7. zaopatrzenie w:
  a) leki,
  b) przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  c) podręczniki i przybory szkolne,
 8. kwotę pieniężną do własnego dysponowania, której wysokość nie niższą niż 0,5% a nie wyższą niż 5% kwoty, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), § 80 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. u wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) ustalaną co miesiąc przez dyrektora placówki;
 9. dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napojów;
 10. dostęp do nauki;
 11. pomoc w nauce a w szczególności w odrabianiu zadań domowych;
 12. udział w miarę możliwości udział w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych;
 13. opłatę za pobyt w bursie lub internacie;
 14. pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu  poza placówką;
 15. placówka organizując działalność kulturalną i rekreacyjną, uwzględnia święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów.

 

§ 20


Placówka posiada:

 1. pokoje mieszkalne 3-osobowe, właściwe oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia, na które składają się co najmniej dla każdego dziecka:
  a) łóżko lub tapczan;
  b) szafka i lampka nocna;
  c) szafa lub miejsce w szafie na przechowywanie rzeczy osobistych, odzieży, obuwia;
  d) zabawki;
 2. łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny,
 3. pomieszczenia do wypoczynku
 4. miejsca do cichej nauki,
 5. aneks kuchenny.
   

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

 

Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie, będą rozstrzygane w miarę potrzeb w formie wewnętrznych zarządzeń dyrektora placówki.


§ 22


Wszelkie zmiany w regulaminie Organizacyjnym placówki mogą być dokonane w porozumieniu z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.